Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Konkurs na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life 2016

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłasza konkurs na prace licencjackie i magisterskie z zakresu szeroko rozumianej problematyki pro-life.

Jego celem jest zachęcenie studentów do zainteresowania się zagadnieniami związanymi z promocją życia jako wartości o fundamentalnym znaczeniu zarówno dla egzystencji poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw. Wyrazem tego zainteresowania byłoby podejmowanie przez studentów takich badań, które dotyczyłyby zagadnień pro-life ujmowanych z perspektywy studiowanej przez nich dyscypliny, a jednocześnie mogłyby stanowić podstawę przygotowania i obrony pracy dyplomowej.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku 2016, których tematyka mieści się w kręgu następujących zagadnień:

 • życie ludzkie jako wartość,
 • rozwój i działalność ruchu pro-life w różnych krajach i regionach świata,
 • konteksty i formy obrony zagrożonego życia ludzkiego w różnych jego fazach – od poczęcia do naturalnej śmierci,
 • strategie kształtowania postaw pro-life w społeczeństwie,
 • ekologia prokreacji,
 • godne umieranie.

Prace prosimy nadsyłać do dnia 31 grudnia 2016 roku pod adresem: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-124 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs akademicki”. Prace zgłasza autor.

Za najwyżej ocenione prace zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne:

 • Prace magisterskie – I miejsce – 3000 zł, II miejsce – 2500 zł, III miejsce – 2000 zł;
 • Prace licencjackie – I miejsce – 2000 zł, II miejsce – 1500 zł, III miejsce – 1000 zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Regulamin konkursu na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life

I. Cel konkursu

 1. Rozwijanie wśród młodzieży akademickiej zainteresowania problematyką pro-life.
 2. Popieranie badań dotyczących obrony życia ludzkiego na różnych jego etapach i w różnych warunkach społeczno-kulturowych.

II. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie, zwane dalej Organizatorem.
 2. Adres Organizatora: ul. Krowoderska 24/1, 31-124 Kraków.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i rozstrzygania spraw niezawartych w Regulaminie. Ewentualne zmiany będą publikowane na stronie www.pro-life.pl/konkurs-akademicki.

III. Warunki udziału w konkursie

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie lub licencjackie poświęcone problematyce pro-life, których obrona odbyła się w uczelniach publicznych i niepublicznych w roku 2016.
 2. Tematyka prac zgłaszanych do konkursu winna mieścić się w zakresie niżej wymienionych zagadnień:
 • życie ludzkie jako wartość,
 • rozwój i działalność ruchu pro-life w różnych krajach i regionach świata,
 • konteksty i formy obrony zagrożonego życia ludzkiego w różnych jego fazach – od poczęcia do naturalnej śmierci,
 • strategie kształtowania postaw pro-life w społeczeństwie,
 • ekologia prokreacji,
 • godne umieranie.
 1. Prace należy nadsyłać w wersji papierowej (w formacie A4) i elektronicznej w formacie DOC lub PDF (na nośniku CD lub DVD) na adres Organizatora konkursu z dopiskiem na kopercie „Konkurs akademicki”. Do nadsyłanej pracy należy dołączyć:
  a) zaświadczenie z uczelni potwierdzające jej obronę,
  b) opinię promotora pracy,
  c) dane kontaktowe autora (autorki) pracy (numer telefonu kontaktowego, adres mailowy i adres do korespondencji).
 2. Prace należy nadsyłać do dnia 31 grudnia 2016 roku (decyduje data wpływu pracy do Organizatora). Prace nadesłane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

IV. Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa.
 2. Komisję powołuje Organizator.
 3. Komisja oceni prace w dwóch kategoriach:
  a) prace magisterskie,
  b) prace licencjackie.
 4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące elementy:
  a) wartość merytoryczna (istotność tematu pracy, oryginalność jego ujęcia),
  b) teoretyczna i praktyczna przydatność pracy dla działań w zakresie pro-life,
  c) strona formalna pracy (język, sposób wykorzystania literatury przedmiotu).
 5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

V. Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia www.pro-life.pl w Narodowym Dniu Życia; 24 marca 2017 roku.
 2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o wynikach konkursu w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.
 3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi do dnia 29 kwietnia 2017 roku.
 4. Laureaci winni poinformować Organizatora o swojej obecności podczas wręczania nagród do dnia 22 kwietnia 2017 roku telefonicznie: 12 421-08-43 lub e-mailem: biuro@pro-life.pl.

VI. Nagrody

 1. Organizator przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z obu kategorii prac, chyba że nie będzie podstaw do przyznania któregoś z miejsc.
 2. Za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii prac magisterskich przewidziano następujące nagrody pieniężne:
  a) miejsce I – 3000 zł brutto,
  b) miejsce II – 2500 zł brutto,
  c) miejsce III – 2000 zł brutto.
 3. Za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii prac licencjackich przewidziano następujące nagrody pieniężne:
  a) miejsce I – 2000 zł brutto,
  b) miejsce II – 1500 zł brutto,
  c) miejsce III – 1000 zł brutto.
  Zgodnie z przepisami, od przyznanych nagród zostanie potrącone 10% podatku dochodowego.
 4. Organizator ma prawo przyznać dowolną liczbę wyróżnień.
 5. Laureaci konkursu otrzymają także dyplomy i nagrody książkowe.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje jego regulamin.
 2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.pro-life.pl i w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnik, akceptując regulamin, wyraża zgodę na bezpłatną publikację wybranych fragmentów swej pracy w materiałach pro-life wydawanych przez Organizatora (drukiem, na nośnikach cyfrowych oraz w internecie), ich wyświetlanie i emisję telewizyjną.
 4. Uczestnik, akceptując regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie danych do bazy danych, której administratorem jest Organizator.
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie.
 6. Fundatorem nagród jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Kraków, 24 lutego 2016 roku